• Kopanki, 6 września 2022 r.

      

     KONTRAKT RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI DOTYCZĄCY:

     1. ZASAD KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYCHOWAWCĄ ORAZ INNYMI NAUCZYCIELAMI;
     2. PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O ZADANIACH DOMOWYCH;
     3. UZUPEŁNIANIA ZALEGŁYCH NOTATEK W ZESZYTACH ORAZ ĆWICZEŃ.

      

      

     1. ZASADY KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYCHOWAWCĄ:

      

     1. Z wychowawcą lub innymi nauczycielami kontaktują się wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
     2. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą się kontaktować z wychowawcą lub innymi nauczycielami jedynie przez wysłanie wiadomości na portalu Librus. W przypadku braku dostępu do portalu należy skorzystać ze szkolnego numeru telefonu: 609 009 237.
     3. Jeśli rodzic lub opiekun prawny chcą porozmawiać osobiście z wychowawcą lub innym nauczycielem, mogą to uczynić po uprzednim uzgodnieniu terminu przez portal Librus, natomiast spotkanie może się odbyć wyłącznie na terenie szkoły.
     4. Wychowawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wiadomości przesyłane przez portal Librus w przeciągu dwóch dni roboczych.
     5. Informacje o zebraniach z rodzicami zamieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane przez wychowawców klas.
     6. W sytuacjach wymagających niezwłocznego działania wychowawca może skontaktować się z rodzicami telefonicznie lub w formie pisemnej. W przypadku zmiany adresu zamieszkania bądź numeru telefonu rodzic ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do wychowawcy.
     7. Rodzice pozostawiają wychowawcy kontaktowe numery telefonów.
     8. Każdy nauczyciel oraz wychowawca jest zobowiązany do zrealizowania godzinnego dyżuru nauczycielskiego: a) raz w tygodniu nauczyciele pełnoetatowi; b) raz na dwa tygodni nauczyciele zatrudnieni w wymiarze mniejszym niż pełen etat. Harmonogram dyżurów zostanie podany na stronie internetowej szkoły.
     9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów itp. rodzice kierują osobiście w następującej kolejności:

                1) do wychowawcy klasy,

                2) do nauczyciela uczącego przedmiotu,

                a w wyjątkowych przypadkach - po przebyciu wskazanej drogi służbowej - do:

                1) dyrektora szkoły,

                2) rady pedagogicznej,

                3) organu nadzorującego szkołę

     1. W kontaktach z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami wyklucza się:

                 - pozyskiwanie informacji przez rodzica lub opiekuna prawnego o nieswoim dziecku;

                 - pozyskiwanie informacji przez rodzica lub opiekuna od pracowników szkoły nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych i/lub nauczycielskich;

                 - pozyskiwanie informacji od wychowawcy lub innych nauczycieli w ich czasie wolnym;

                 - pozyskiwanie informacji od wychowawcy lub innych nauczycieli w momencie prowadzenia przez nich lekcji lub pełnienia dyżuru podczas przerw.

      

     1. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O ZADANIACH DOMOWYCH:

      

     1. Nauczyciel ma obowiązek przekazać informacje o zadaniu domowym podczas lekcji – ustnie oraz poprzez zapisanie informacji o zadaniu na tablicy – wraz z terminem wykonania zadania.
     2. Uczeń ma obowiązek przepisać podaną informację do zeszytu lekcyjnego oraz wykonać zadanie domowe w podanym przez nauczyciela terminie.
     3. O obszerniejszych zadaniach domowych, takich jak: przygotowanie prezentacji, napisanie wypracowania itp. nauczyciel informuje ucznia przynajmniej na tydzień przed oddaniem zadania.

      

     1. ZASADY UZUPEŁNIANIA NOTATEK W ZESZYTACH LEKCYJNYCH ORAZ ĆWICZEŃ:

      

     1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole nie dłuższej niż 5 dni lekcyjnych uczeń ma obowiązek uzupełnienia zeszytów lekcyjnych oraz ćwiczeń w ciągu 4 dni od powrotu do szkoły.
     2. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dłuższej niż 5 dni lekcyjnych uczeń uzgadnia indywidualnie z nauczycielem termin uzupełnienia zaległości.

      

    Dokument do pobrania: KONTRAKT_Z_RODZICAMI_DOTYCZaCY.docx