Deklaracja o dostępności cyfrowej

   • Deklaracja dostępności cyfrowej (pdf)

    Deklaracja dostępności cyfrowej

    Oświadczenie w sprawie dostępności

    Szkoła Podstawowa w Kopankach zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej na stronie spkopanki.edupage.org zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r.

    By oszacować poziom dostosowania strony internetowej Szkoły Podstawowej w Kopankach skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa spkopanki.edupage.org spełnia wymagania w 95%.

    Status pod względem zgodności

    Dostępna strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    1. Brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

    Informacje dodatkowe:

    1. Publikacja obecnej wersji strony spkopanki.edupage.org nastąpiła 16 marca 2021 r.
    2. Kontakt w sprawie dostępności cyfrowej strony: Szkoła Podstawowa w Kopankach, Kopanki 52, 64-330 Opalenica, telefon: 61 44 73 630.
    3. Strona aktualizowana na bieżąco.
    4. Szkoła Podstawowa w Kopankach dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.

     Dostępność architektoniczna Szkoły Podstawowej w Kopankach

    Budynek, w którym siedzibę ma Szkoła Podstawowa w Kopankach, znajduje się pod adresem Kopanki 52, 64-330 Opalenicy i jest przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
     

    • Opis dostępności wejścia do budynku.
    • Wejście do budynku bez schodów.
    • Opis dostępności korytarzy i schodów.

     Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami:

    • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
    • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aa AA znajdujących się na samym dole strony.
    • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
    • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
    • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

    Procedura wnioskowo-skargowa

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
    al. Solidarności 77
    00-090 Warszawa
    Telefon (22) 55 17 700
    e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
    https://www.rpo.gov.pl/

    Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 17.03.2021 r.

    Data aktualizacji strony na bieżąco